Privatumo politika

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikriname Jums skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje Privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 1. INFORMACIJA APIE DUOMENŲ VALDYTOJĄ

Adresas: , Palanga
Tel: +370 698 88889
El.paštas: arunas@arasnt.lt

2. BENDRA INFORMACIJA

2.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) bei kitų galiojančių teisės aktų, užtikriname Asmens duomenų konfidencialumą ir taikome atitinkamas organizacines ir technines priemones, kad apsaugotume Asmens duomenis nuo neleistinos prieigos, neteisėto tvarkymo arba atskleidimo, netyčinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo.

2.2. Asmens duomenų tvarkymui Arūnas Vaitulionis gali pasitelkti Tvarkytojus, su kuriais buvo sudarytos Asmens duomenų tvarkymo sutartys. Tokiais atvejais mes imamės būtinų priemonių užtikrinančių, kad tokie Tvarkytojai tvarkytų Asmens duomenis laikydamiesi BDAR, ADTAĮ, kitų galiojančių teisės aktų bei taikytų atitinkamas saugumo priemones.

3. PAGRINDINĖS PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojus tam tikrais duomenimis (pavyzdžiui, vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita).

Ypatingi asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą, genetiniai ir biometriniai duomenys.

Duomenų valdytojas – fizinis asmuo, kuris nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones (Arūnas Vaitulionis).

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis, pavyzdžiui, programinę įrangą kuriančios ir palaikančios įmonės.

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne (pavyzdžiui, VMI, Sodra ir pan.) .

Duomenų subjektas – fizinis asmuo (Jūs), kurio asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas (Arūnas Vaitulionis) ar tvarkytojai.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis atliekama operacija, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, keitimas, ištrynimas, prieigos suteikimas ir pan.

Priežiūros institucija – Lietuvos valstybės įsteigta nacionalinė už asmens duomenų apsaugą atsakinga nepriklausoma valdžios institucija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI), buveinės adresas: Žygimantų g. 11-6a, LT-011042, Vilnius, Tel.: +370 5 279 1445 el. paštas: ada@ada.lt , svetainė: http://www.ada.lt/ .

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR PAGRINDAS

Norime informuoti, kad Arūnas Vaitulionis Jūsų asmens duomenis tvarko, sąžiningai, skaidriai ir šioje Privatumo politikoje nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais, ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. Jūsų duomenis tvarkome tik įsitikinę, kad:

Arūnas Vaitulionis asmens duomenis tvarkos šiais tikslais:

4.1. Vidaus administravimo (struktūros tvarkymas, esamų ir buvusių darbuotojų informacijos valdymas, dokumentų valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas) tikslu tvarkomi šie duomenys: Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris; asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės); asmens kodas, gimimo data, pilietybė, lytis, tautybė, nuotrauka, parašas, šeiminė padėtis, šeimos narių ir išlaikytinių vardai bei pavardės, asmens kodai, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris (namų ir asmeninio mobiliojo ryšio), elektroninio pašto adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, asmens socialinio draudimo numeris, duomenys apie karo prievolę, gyvenimo ir veiklos aprašymas, specialių kategorijų asmens duomenys, susiję su sveikata, teistumu, ikiteisminio tyrimo pradėjimu, įsiskolinimu; pareigos, duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, darbo stažą; duomenys apie mokymąsi, duomenys apie atostogas, duomenys apie komandiruotes, duomenys apie darbo užmokestį, dalyvavimą pensijų kaupime, duomenys apie pašalpas, išmokas, kompensacijas, informacija apie dirbtą darbo laiką, duomenys apie atskirą darbo grafiką, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, tarnybinius ar darbo pareigų pažeidimus; ūgis, batų ir uniformos dydis bei kiti asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate.

4.2. Sutarčių (pirkimo-pardavimo, paslaugų teikimo konsultavimo, nuomos, bendradarbiavimo, paramos teikimo ir kt.) sudarymo ir vykdymo tikslais tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, individualios veiklos vykdymo pažymos numeris, atstovaujamos įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, pareigos, parašas, data, kiti sutarties turinyje perteikti duomenys.

4.3. Finansinių atsiskaitymų tikslu tvarkomi šie duomenys: Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, atsiskaitomosios sąskaitos numeris (fiziniams asmenims-lėšų gavėjams), elektroninio pašto adresas, atstovaujamos įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, pareigos, parašas, data, asmens tapatybei nustatyti naudojami tapatybės dokumentų duomenys.

4.4. Prekių pervežimo tikslais tvarkomi šie duomenys: Jūsų vardas, pavardė, atstovaujamos įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, pareigos, parašas, data, automobilio markė ir valstybinis numeris.

4.5. Komunikacijos su darbuotojais tikslu, taip pat ir ne darbo metu bei nelaimės atvejais tvarkomi šie duomenys: darbuotojo ir nurodyto kontaktinio asmens nelaimės atvejais vardas, pavardė, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas.

4.6. Komunikacijos su Įmonės veikloje susijusiais ar kitais klausimais besikreipiančiais asmenimis tikslu tvarkomi šie duomenys: kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atstovaujamos įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, pareigos.

5. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Arūnas Vaitulionis savo veikloje tvarkomus Jūsų asmens duomenis teikia:

Mes siekiame, kad paslaugų teikėjai laikytųsi BDAR, įstatymų, Arūno Vaitulionio privatumo politikos bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų. Šių paminėtų įmonių / įstaigų galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota, nes jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

6. DUOMENŲ TVARKYMO TERITORIJA

Asmens duomenys duomenų gavėjams, esantiems ES / EEE valstybėse narėse, teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje.

Asmens duomenys duomenų gavėjams esantiems trečiosiose valstybėse teikiami tik gavus VDAI leidimą.

7. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Arūno Vaitulionio surinkti Jūsų asmens duomenys saugomi popierinėse laikmenose ir/arba informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau negu to reikalauja šių duomenų tvarkymo tikslai arba numato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

8. JŪSŲ TEISĖS

Arūnas Vaitulionis rūpinasi, kad būtų įgyvendintos šios Jūsų teisės:

8.1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Jūs galite kreiptis į Arūną Vaitulionį  su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, kokius Jūsų asmens duomenis renkame, kokiu tikslu juos tvarkome, kam ir kokiu tikslu juos teikiame, atskleidžiame, ar tuos duomenis perduodame už ES ribų, kokias saugumo priemones jiems taikome, kiek ilgai saugome ir kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenis.

Jūsų teisę susipažinti su savo asmens duomenimis įgyvendinsime neatlygintinai kartą per kalendorinius metus. Jeigu tas pats asmuo kreipsis daugiau nei vieną kartą per metus dėl tokių duomenų pateikimo, bus taikomas mokestis – 50,00 Eur. (penkiasdešimt eurų, 00 ct), įskaitant PVM.

8.2. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Jei Jūs, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustatote, kad Jūsų asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiatės į Arūną Vaitulionį, Jūsų asmens duomenis patikrinsime ir Jūsų prašymu ištaisysime neteisingus, neišsamius, netikslius duomenis ir / ar sustabdysime tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą).

Mes nedelsdami informuosime duomenų gavėjus apie Jūsų prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

8.3. Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisė „būti pamirštam“)

Jūs galite kreiptis į Arūną Vaitulionį  su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, kai:

Jei Jūs, susipažinęs su asmens duomenimis, nustatote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar nesąžiningai ir kreipiatės į Arūną Vaitulionį, mes nedelsdami patikrinsime Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir, atsižvelgdami į Jūsų prašymą, nedelsdami sunaikinsime neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus Jūsų asmens duomenis ar sustabdysime tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą).

Mes negalėsime įgyvendinti Jūsų prašymo ištrinti Jūsų asmens duomenis, jeigu duomenų tvarkymas yra būtinas Arūno Vaitulionio teisinimas įsipareigojimams, įtvirtintiems BDAR ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įgyvendinti.

8.4. Teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą

Jūs galite kreiptis į Arūną Vaitulionį su prašymu apriboti (pavyzdžiui saugoti, bet nenaudoti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai:

Kai duomenų tvarkymas yra apribotas remiantis aukščiau nurodytais pagrindais, tokius asmens duomenis galime tvarkyti (išskyrus saugojimą) tik gavus Jūsų sutikimą arba siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises.

8.5. Teisė į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą

Jūs galite kreiptis į Arūną Vaitulionį su prašymu pateikti su Jumis susijusius asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu (kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis) arba galite pateikti prašymą, kad mes persiųstume Jūsų asmens duomenis tiesiogiai kitam Jūsų asmens duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

8.6. Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu

Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas Jūsų sutikimo pagrindu arba bet kuriuo metu nemokamai atšaukti anksčiau duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai nėra jokio kito teisinio pagrindo, reglamentuojančio būtiną Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto Jūsų asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

8.7. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo

Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, buveinės adresas: Žygimantų g. 11-6a, LT-011042, Vilnius, Tel.: +370 5 279 1445 el. paštas: ada@ada.lt , svetainė: http://www.ada.lt/ dėl Arūno Vaitulionio veiksmų Jūsų asmens duomenų atžvilgiu.

9. JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Siekdami įgyvendinti savo teises, teikiate Arūnui Vaitulioniui rašytinį prašymą arba skundą. Pateikdami prašymą privalote patvirtinti savo asmens tapatybę.

Prašymą arba skundą raštu gali pateikti šiais būdais:

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš Jūsų teisių ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti.

Jeigu prašymas teikiamas Jūsų atstovo, papildomai pridėdamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

10. NAUDOJAMI SLAPUKAI

Siekiant pagerinti Jūsų patirtį lankantis svetainėje www.arasnt.lt naudojame slapukus. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę lankytojams. Apsilankę interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus.

Arūnas Vaitulionis nėra atsakinga už trečių šalių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Jei paspaudę nuorodą iš www.arasnt.lt interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Slapukų sąrašas:

Slapukas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
_ga Slapukas skirtas atskirti vartotojus Pirmo įėjimo į puslapį metu 2 metai
_gid Slapukas skirtas atskirti vartotojus. Pirmo įėjimo į puslapį metu 24 val.
_gat_gtag_UA_139649965_1 Slapukas naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Pirmo įėjimo į puslapį metu 1 min.
uncodeAI.css
uncodeAI.images
uncodeAI.screen
Slapukai naudojami įrenginio dydžio ir rezoliucijos nustatymui. Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki sesijos pabaigos

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į darbuotoją, vykdantį asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi įmonėje kontrolės funkcijas, elektroniniu paštu arunas@arasnt.lt raštu.

Ši privatumo politika gali būti atnaujinama, siekiant ištaisyti klaidas arba siekiant įgyvendinti naujus teisės aktų pakeitimus. Naujausią šios privatumo politikos versiją visada rasite Arūno Vaitulionio  internetinėje svetainėje.

Atnaujinę privatumo politikos nuostatas, kurios, mūsų nuomone, bus esminės, Jums apie tai pranešime asmeniškai.